HÌNH ẢNH HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP  
KẾ HOẠCH Tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp “FIGURE OUT YOUR PATHS”