DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ VÀ BÀNG PHÂN BỔ PHÒNG THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO 19D  
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO) HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2019   
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ CUỐI 2019  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 2019  
UIS Giảng Dạy Học Kỳ Cuối 2018  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ) HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2018