Thời khóa biểu các khóa trình độ Đại học,Cao đẳng hình thức chính quy học kỳ 1 năm 2022 (chính thức)  
  Thông báo v/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Chuyên đề thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (tháng 6/2022) đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học hình t  
  Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ 1, năm 2022  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THỰC HÀNH ANH VĂN KHÓA 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ 3, NĂM 2021  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THỰC HÀNH ANH VĂN KHÓA 19D, 20D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2021  
Thời khóa biểu khóa 21D trình độ Đại học hệ chính quy chương trình đại trà, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao học kỳ cuối, năm 2021 (Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022)  
THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 17D, 18D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2021  
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ HỌC KỲ CUỐI, NĂM 2021  
Dự kiến Thời khóa biểu khóa 21D trình độ Đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao, chương trình đại trà, chương trình đặc thù học kỳ cuối, năm 2021  
Dự kiến Thời khóa biểu các học phần thay thế học phần Khóa luận tốt nghiệp các khóa trình độ Đại học, Liên thông trình độ Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2021